Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde verleent als arts complexe medische verpleeghuiszorg aan onder andere jongvolwassenen en kwetsbare ouderen. Het doel van de behandeling is het behouden of het herstellen van het lichamelijk, psychisch en/of sociaal functioneren. In overleg met u en uw familie wordt een behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere behandelaren binnen Norschoten. Zo nodig wordt er met de huisarts of een medisch specialist van een ziekenhuis overlegd.

De specialist ouderengeneeskunde streeft ernaar om samen met u en uw familie de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden en de gevolgen van de ziekte of aandoening te beperken. De specialist ouderengeneeskunde begeleidt u naar een nieuw evenwicht in het leven of, als genezing niet meer mogelijk is, naar het levenseinde.

Rol van artsen en behandelaren

Wanneer u in Norschoten komt wonen of wordt opgenomen neemt de specialist ouderengeneeskunde de taak van de huisarts over. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het zorg- en behandelplan. In Norschoten werken ook basisartsen en artsen in opleiding onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde. Er kan24 uur per dag en zeven dagen per week een beroep op de artsen worden gedaan. Iedere afdeling of woning heeft zijn eigen arts, die wekelijks op een vast moment aanwezig is.
De lijnen tussen zorg en behandelaren zijn  kort. Dit betekent dat de behandelaren via de verzorgende eenvoudig te benaderen zijn. Hierdoor kunnen vragen snel beantwoord worden.

Opleidingserkenning

Norschoten heeft een opleidingserkenning voor specialisten ouderengeneeskunde. Dit betekent dat artsen in opleiding onder begeleiding van onze vaste specialisten ouderengeneeskunde in Norschoten werken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de artsen, neem dan contact op met het secretariaat van de dienst behandeling: 0342-40 40 00.