Bezoek dagcentrum en de financiële kant ervan

U denkt erover om naar ons dagcentrum te komen voor dagbegeleiding (ook wel dagopvang of dagbesteding genoemd) of dagbehandeling? Dan wilt u vast ook weten hoe dat nu financieel zit. En dat is best ingewikkeld. Wij leggen het voor u uit.

De instantie die meebetaalt aan uw zorgverlening, bepaalt de wijze van deze betaling. De zorgverlening kan worden vergoed via:

  • de gemeente, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • uw zorgverzekering, vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • of via het zorgkantoor, op basis van een CIZ-indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Eigen bijdrage

In alle situaties heeft u te maken met een eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de Wmo en Wlz

Het CAK is de instantie die de eigen bijdrage int voor de Wmo en de Wlz. Afhankelijk van de wettelijke regeling en uw situatie wordt de hoogte van uw eigen bijdrage bepaald. Via de website CAK (https://www.hetcak.nl/)  kunt u berekenen wat de hoogte is van uw eigen bijdrage.

Gebruik deze link voor uitleg van de berekening. Als u op deze pagina bent, moet u doorklikken op ‘thuis wonen. Hulp of zorg ergens anders ontvangen’. Dan wordt u doorgeleid naar de beantwoording of de vergoeding door de gemeente (Wmo) of door het zorgkantoor (Wlz) wordt betaald. De overige vragen  vult u verder aan en dan  wordt een proefberekening opgesteld.

Vergoeding vanuit de Zvw

Voor de zorgverzekering geldt een eigen risico. Op dit moment is dat € 385,- per jaar. Deze wordt aangesproken als die nog niet door u is verbruikt. Daarnaast kunnen eigen bijdrages geheven worden, afhankelijk van uw situatie. Voor het dagcentrum geldt dit met name voor het vervoer. In 2021 is binnen de basisverzekering een bijdrage afgesproken van € 108. Zie ook deze informatie van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wanneer-eigen-bijdrage-zorgverzekering

Verschillende situaties voor het bezoek aan het dagcentrum

  1. U heeft een Wmo-beschikking en daarbij behandeling via uw zorgverzekering vanuit de eerste lijn. In dit geval hangt het af van uw aanvullende verzekering of u een eigen bijdrage betaalt voor bepaalde zorg. Controleer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen.
  2. U bezoekt het dagcentrum op basis van een behandelplan opgesteld door de specialist ouderengeneeskunde vanuit de Geneeskundige zorg specifieke patiëntengroepen (Gzsp). Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de behandeling bij Norschoten.

Vastlegging tarieven dagdelen

Wlz
Heeft u een Wlz-indicatie? Dan worden de kosten van uw bezoek aan het dagcentrum betaald via het modulair pakket thuis (MPT) of via uw persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor zijn per dagdeel prijsafspraken gemaakt met het zorgkantoor voor ‘zorg in natura’.

Onze ervaring is dat het bezoek aan het dagcentrum meestal via MPT verloopt in de vorm van zorg in natura. Dat betekent dat u niet wordt vermoeid met het opstellen van een contract.
Als u aangeeft dat het bezoek via een PGB verloopt, dan wordt er een contract opgesteld waarin ook individuele prijsafspraken worden gemaakt. Bij Norschoten zijn deze gelijk aan het tarief voor Wlz-zorg in natura.

Wmo
Als u een Wmo-beschikking van de gemeente heeft, wordt uw bezoek aan het dagcentrum bekostigd via de prijsafspraken per dagdeel zoals die gemaakt zijn met uw gemeente. Dat betreft zorg in natura. Zorg in natura betekent dat in dit geval voor u dat u geen administratief gedoe heeft. De financiële afhandeling wordt voor u geregeld.

Als u gebruik maakt van een PGB vanuit de Wmo, dan worden met u individuele prijsafspraken gemaakt. Bij Norschoten zijn deze gelijk aan het tarief als het gaat om Wmo-zorg in natura.

Zvw
Voor eerstelijnsbehandeling door een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en/of diëtist heeft Norschoten prijsafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. De bekostiging verloopt voor een deel via de basisverzekering en voor een deel via uw aanvullende verzekering. Daarom is dit afhankelijk van uw situatie.
Ook hebben we prijsafspraken met zorgverzekeraars van behandeling via Gzsp. Dat betekent dat bij u het eigen risico wordt aangesproken en de eigen bijdrage voor vervoer.

Particulier
Bij Norschoten kunt u ook als particulier een dag deelnemen op het dagcentrum voor dagbegeleiding of dagbehandeling. U kunt ook besluiten om zelf meer dagdelen naar het dagcentrum te komen dan uw beschikking afgeeft. In dat geval betaalt u zelf die extra dagdelen. U ontvangt dan een factuur.

De behandeling voor eerstelijnsbehandeling kunnen particulier worden afgenomen. De tarieven voor eerstelijnsbehandeling staan op onze website.  

Vervoer naar het dagcentrum

Het vervoer naar het dagcentrum wordt afgesproken met uw gemeente (Wmo) of met het zorgkantoor (Wlz) . Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Wanneer u het dagcentrum bezoekt vanuit uw zorgverzekering (Gzsp), is het noodzakelijk vooraf toestemming te vragen voor ziekenvervoer vanuit de basisverzekering.

Machtiging bij GZSP
Noot m.b.t. Gzsp: Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is er naast het verzoek tot ziekenvervoer ook een machtiging nodig voor het mogen bezoeken van het dagcentrum o.b.v. een behandelplan Gzsp. Onze zorgconsulent kan u hierbij helpen.

(Deze informatie is bijgewerkt per 1 juli 2021).

Meer informatie en aanmelding

Voor aanmelding of voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgconsulent via telefoonnummer: 0342-40 40 00) of mail naar: dagcentrumconsulent@norschoten.nl .