Persoonsvolgende bekostiging in Wlz

pilot 'op de drempel van thuis en net als thuis'

Wanneer de cliënt, ondanks de geboden diensten in de thuissituatie, toch niet langer thuis kan blijven wonen is verhuizing naar een instelling onvermijdelijk. In de thuissituatie kon de cliënt doen wat voor hem of haar van betekenis was, waarin hij/zij nog van waarde kon zijn voor zichzelf en anderen, kortom, de regie kunnen voeren. Bij verhuizing naar Norschoten moet het voeren van de regie zoveel als mogelijk in stand gehouden worden. Immers, de behoefte aan een waardevol leven en thuisbeleving blijft. Om de eigen regie te kunnen blijven voeren heeft de cliënt (nadat een passende financieringsvorm is afgesproken) de vrijheid om keuzes te maken binnen het zorgaanbod van de instelling die aansluiten bij zijn/haar persoonlijke situatie (leefwereld) en netwerk.

Kaders worden bepaald door de financiering(svorm) en wettelijke regelgeving. De cliënt wordt geadviseerd door de mantelzorg/netwerk en binnen de instelling door de eerst verantwoordelijk verzorgende en/of welzijnsbegeleider. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier en tenminste een keer per drie maanden tijdens het netwerkberaad geëvalueerd en bijgesteld

Stand van zaken per mei 2016

In de netwerkbijeenkomst vanuit VWS is een verdeling gemaakt in familie/zorgleefplan/regie bij de cliënt en persoonsvolgende bekostiging in de instelling. Norschoten participeert emt de drie eigen projecten netwerkbereaad, persoonsvolgende bekostiging in de instelling en wonen zoals thuis op het snijvlak van alle 3 de VWS-onderwepen. Er wordt nu een 0-meting ontworpen die voor alle projecten gebruikt kan worden, aangevuld met eigen vragen.