Nieuws

Van Norschoten
05 juli 2016

Eindrapport toezicht 150 zorgstellingen

In het voorjaar 2016 heeft Bram Roggeveen, directeur-bestuurder tot 1 juli 2016, per mail een dringend appèl op alle medewerkers gedaan naar aanleiding van het bezoek dat de inspectie in januari aan Norschoten heeft gebracht.

Uit dit inspectiebezoek kwam naar voren dat:

  • De zorg binnen de woningen warm en betrokken is
  • er voldoende personeel aanwezig is en er daarnaast veel inzet is van vrijwilligers voor diverse activiteiten
  • Norschoten actief aansluit bij de wensen, ideeën en suggesties van cliënten en cliëntvertegenwoordigers.

Uit datzelfde inspectiebezoek zijn ook kritische aandachtspunten naar voren gekomen, die verbeterd moeten worden (zie het inspectierapport van maart 2016). Deze punten hebben vooral betrekking  op de interne werkprocessen.

Vervolgtoezicht

Op 4 juli 2016 is het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verschenen over hun bezoek aan 150 verpleeghuizen voor toetsing van kwaliteit van zorg. Deze 150 verpleeghuizen zijn beoordeeld en ingedeeld in 4 categorieën. Vandaag (5 juli 2016) om 17.00 uur wordt deze beoordeling openbaar gemaakt.

Norschoten is ingedeeld in de 2e categorie. Dat wil zeggen dat de inspectie vervolgtoezicht gaat houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen, die zijn geconstateerd, oplost.

Norschoten heeft met voortvarendheid de aandachtspunten opgepakt. Wij zullen eind juli een verbeterrapportage per locatie aan de inspectie voorleggen.

Strakke sturing op kwaliteit en veiligheid

We gaan door op de ingezette weg. Er wordt door leidinggevenden strak gestuurd op kwaliteit en veiligheid van de zorg die Norschoten levert. Op alle medewerkers doen we dan ook een blijvend beroep om de verbeterpunten te realiseren én vast te houden én elkaar erop aan te spreken. We verwachten dat ieder hierin zijn of haar  verantwoordelijkheid neemt.

We weten dat we binnen afzienbare tijd onaangekondigd bezoek van de inspectie krijgen. Wij hebben er vertrouwen in dat met inzet van ons allen het  ingezette proces van verbeteren wordt geoptimaliseerd.

Nieuwsarchief