Nieuws

Van Norschoten
02 maart 2017

Onderzoek ondersteuningsvraag senioren

Onderzoek naar ondersteuningsvraag senioren in de wijk Norschoten

In de wijk Norschoten is door Rafaella Porcu, een van de welzijnsbegeleiders van zorgorganisatie Norschoten, een onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte op het gebied van welzijn en sociale interactie van senioren. Hiervoor zijn bewoners met een klein of niet actief netwerk bevraagd in de seniorenappartementen in de wijk Norschoten. De aanleiding van dit onderzoek is onder andere de landelijke omslag van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Ook met de gemeente Barneveld en het wijkplatform Norschoten zijn in het kader van dit onderzoek gesprekken gevoerd.

In het onderzoek is bij de senioren onder andere gekeken naar de draaglast (eenzaamheid, afhankelijkheid en beperkingen) en de draagkracht (regie over eigen leven, zelfstandigheid, betekenisvol kunnen zijn).

Een van de deelnemers verwoordde het gemis deelname aan de maatschappij als volgt: “De drempel is heel vaak te hoog. Ja eng. Ze moeten zelf initiatief tonen. Dat is voor onze generatie heel moeilijk. De jongen hebben daar veel minder last mee. Want die zijn dat gewend.’’

Ook is in het onderzoek gekeken naar behoeften en tekorten of belemmeringen op het gebied van welzijn, sociale interactie en participatie.

Uit het onderzoek blijkt dat respondenten behoefte hebben aan contact en ontmoeting, het vinden van aansluiting bij anderen, gezelligheid, gezien en betrokken worden, maar dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zij worden geconfronteerd met drempels en beperkingen, waardoor zij tekorten ervaren in sociale interactie en deelname in de maatschappij. Niet iedereen kan een beroep doen op (hulp van) een sociaal netwerk.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan het faciliteren en verbinden op het gebied van sociale interactie en participatie. Het onderzoek sluit af met onder andere de volgende aanbevelingen:

  • Ontplooien van initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen
  • Zorgen voor goede informatievoorziening en goede bereikbaarheid
  • Samenwerken met andere organisaties en actieve partijen in de wijk.

Gezamenlijke maaltijd voor deelnemers onderzoek buurtbewoners maaltijd Norschoten

Op donderdag 23 februari 2017 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de  geënquêteerde wijkbewoners. Deze presentatie werd met een gezamenlijke maaltijd afgesloten in het restaurant van zorgorganisatie Norschoten.

Basis voor verdere samenwerking

Met dit onderzoek is voor zorgorganisatie Norschoten een basis gecreëerd voor verdere samenwerking met het wijkplatform Norschoten en mogelijke andere organisaties of aanbieders die actief (kunnen) zijn in de ondersteuning van wijkbewoners met een ondersteuningsbehoefte.

Nieuwsarchief