Nieuws

Van Norschoten
11 december 2019

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz en geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding.
Brochures over deze wet kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het doel van deze nieuwe wet

De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als doel cliënten met een psychogeriatrische  stoornis (o.a. dementie) of een aanverwante stoornis (zoals bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel, of Korsakov) te beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij …’. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast behalve als ‘niets doen’ ernstig nadeel voor de cliënt betekent. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie.

Het uitgangspunt van de wet sluit aan bij de visie van Norschoten dat cliënten zo lang mogelijk zelf de regie behouden over hun eigen leven, waarbij het toepassen van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Als u te maken krijgt met de Wet zorg en dwang kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Hij of zij ondersteunt cliënten bij de besluitvorming rondom onvrijwillige zorg. Maar ook bij onvrede of klachten hierover kan de cliëntenvertrouwenspersoon een rol spelen, evenals de klachtenfunctionaris van Norschoten.

Bij wie kunt u terecht voor ondersteuning

Een cliënt kan kiezen met welke functionaris zij spreken. Dit kunnen de klachtenfunctionaris en cliëntenvertrouwenspersoon ook afspreken op voorhand. Wanneer de belangenbehartiging belangrijker is, is de cliëntenvertrouwenspersoon erg geschikt. Wanneer het meer om bemiddeling gaat, is de klachtenfunctionaris beter geschikt.
De onafhankelijke cliëntondersteuner houdt zich vooral bezig met de toegang tot de zorg met de juiste indicatie, hierbij kan de onafhankelijke cliëntondersteuner cliënten ondersteunen. De cliëntenvertrouwenspersoon kan niet dezelfde persoon zijn als de klachtenfunctionaris. Dit is in de Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd. Een klachtenfunctionaris bemiddelt tussen klager en zorgaanbieder, een cliëntenvertrouwenspersoon gaat onvoorwaardelijk naast de cliënt staan. Bovendien is de cliëntvertrouwenspersoon niet in dienst van de zorgaanbieder.

Hieronder een kort overzicht:  

Onafhankelijk klachtenfunctionaris zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Wettelijk verplicht element in de door de zorgaanbieder ingestelde klachtenregeling.
 • Functie gericht op ondersteuning bij indiening klacht, info, advies, begeleiding (waaronder bemiddeling) bij afhandeling van een klacht, met name gericht op probleemoplossing.
 • Verplicht voor zorgaanbieders met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Norschoten beschikt over een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO)

 • Gericht op mensen die zorg willen of ontvangen vanuit Wmo, Zvw of Wlz wordt gefinancierd.
 • Gericht op toegang, komen tot goede indicatie en zorgplan/afspraken over zorg (recht op toegankelijke en beschikbare zorg) en oplossing van problemen daarbij.
 • Een cliëntondersteuner behartigt de belangen van de cliënt.
 • Financiering vanuit Wmo, Zvw en Wlz, via zorgkantoren. Deze wijzen uitvoerders aan, bijvoorbeeld organisatie van Zorgbelang (kan dus per gebied verschillen wie feitelijk de uitvoering doet).
 • Een OCO is niet in dienst van Norschoten en valt formeel buiten de klachtenregeling van Norschoten. Maar een OCO kan wel een rol hebben bij klachten en Norschoten moet ook contact met de OCO onderhouden waar nodig en cliënten voorlichten over het bestaan van OCO’s.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

 • De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg. Maar ook bij onvrede of klachten rond deze zorg, opname of verblijf in een zorginstelling.
 • Vanaf 1 januari 2020 wettelijk verplicht vanuit de Wzd.
 • Dus beschikbaar voor cliënten en hun naasten die vallen onder de zorg voor verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische zorg.
 • Is een externe, onafhankelijke functie waarbij de cliëntondersteuner het belang van de cliënten behartigt.
 • Norschoten geeft  voorlichting over het bestaan van deze functie/beschikbaarheid en faciliteert de CVP waar nodig.
 • Uitvoering verloopt via zorgkantoren, deze hebben voor diverse regio’s een uitvoeringsorganisatie aangewezen.
 • Norschoten heeft te maken met diverse uitvoerende organisaties bij deze functie omdat dit regionaal bepaald wordt.

Brochures Wet zorg en dwang

Nieuwsarchief