Pastorale zorg

Norschoten is een door de Bijbel en het christelijk geloof geïnspireerde organisatie. Juist daarom is iedereen welkom bij Norschoten. Bent u nieuw in Norschoten, dan zal een van onze drie geestelijke verzorgers u vragen om een kennismakingsbezoek. In het pastoraat gaat het ons om u. Wat zijn uw vragen, problemen of emoties in uw huidige situatie en kunnen wij u hierin een handreiking bieden? Hoe is uw relatie naar God toe, naar uw naasten, hoe zag uw leven eruit voordat u naar Norschoten kwam? Zelfs als het dal diep is, staan wij u van harte bij om de weg omhoog weer te vinden. Om u door te geven wat de Goede Herder een ander gunt en wil geven. In het pastoraat wordt ondersteuning verleend juist en vooral als de omstandigheden zwaar zijn. De geestelijk verzorgers brengen ook schriftelijk een meditatie uit; de meest recente kunt u hier lezen.
Ook als u niets met het geloof hebt en er voor u geen belemmeringen zijn, kunnen wij u wellicht iets aanreiken om over na te denken.

Tweedelijns pastorale zorg

Norschoten biedt tweedelijns pastorale zorg. Dit betekent dat uw eigen predikant, pastoor of voorganger de eerstverantwoordelijke is. U blijft aangesloten bij uw eigen thuisgemeente of parochie. Alle drie de geestelijke verzorgers zijn bevoegde predikanten, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het belang van al onze cliënten, hebben wij regelmatig contact met andere gemeenten en wordt desgevraagd ook vanuit de RK-kerk ondersteuning geboden.

Kerkdiensten

Iedere zondag om 10.30 uur worden er kerkdiensten georganiseerd binnen Norschoten. Iedereen is hier welkom: familie, vrienden, gelovigen en niet-gelovigen. Voorgangers in deze diensten zijn de eigen geestelijke verzorgers en hun collega’s van de hervormde en gereformeerde kerken/gemeenten in Barneveld en uit de regio. U vindt hier een overzicht van de kerkdiensten en voorgangers. Ook is er de mogelijkheid  om op uw kamer de diensten van de gemeente of parochie waartoe u behoort,  via de kerktelefoon of via internet te volgen.

Andere diensten

  • Vier keer per jaar wordt het Avondmaal gevierd op de locaties Klaverweide en Kweekweg.
  • Ieder jaar in november worden op de Klaverweide en de Kweekweg tijdens een herdenkingsdienst de overledenen herdacht.
  • Kerstbijeenkomst 
  • Passie-, Paas- en Pinkstersamenkomsten.

Bijbelkring

Eenmaal in de veertien dagen vindt er een Bijbelkring plaats, waar ook iedereen welkom is. Vaak zingen we gezamenlijk liederen, we lezen kort een stuk in de Bijbel, er volgt een uitleg en we bespreken hoe de boodschap van het Bijbelgedeelte van betekenis en belang is in de situatie van de deelnemers.

Thema-avonden

Samen met psychologen, maatschappelijk werk worden er thema-avonden belegd over diverse problematieken waarmee u en uw familie te maken hebben, zoals Alzheimer, dementie en veranderd gedrag. De geestelijke verzorgers leveren in de bezinning daarop en de doordenking ervan hun eigen bijdrage.

Afstemming met zorg, behandelaren en vrijwilligers

Regelmatig hebben wij overleg met zorgverleners, artsen en behandelaren. Veelal geven wij hen handvatten om met gedrag en visies van cliënten en/of hun familieleden alsook met vragen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen, om te gaan. ‘Wat zit er achter bepaald gedrag’, ‘waarom reageert iemand zo’. Ook geven we uitleg met betrekking tot mensen van andere geloofsrichtingen. Vrijwilligers kunnen eveneens bij ons terecht voor informatie hoe om te gaan met bepaalde vragen en situaties.

Medisch-ethische commissie

Deze commissie waarin verschillende disciplines van Norschoten vertegenwoordigd zijn, ziet erop toe dat het medisch-ethisch beleid van Norschoten wordt gehandhaafd en het medisch-ethisch handelen dienovereenkomstig wordt getoetst in casussen die daartoe aanleiding geven. Ook geeft de commissie advies bij ethische dilemma’s conform de zorgvisie en de identiteit van Norschoten. De voorzitter van deze commissie is ds. Molenaar.

Contact

Er zijn vaste dagen waarop de geestelijk verzorger een woning bezoekt. Daarnaast kan iedereen altijd contact opnemen met een van de geestelijke verzorgers. Dat kan via de verzorgenden worden geregeld. Rechtstreeks contact opnemen kan ook, telefonisch 0342-40 40 00 of per e-mail: