Kwaliteit

Vanzelfsprekend vinden we dat we goede kwaliteit van zorg en behandeling leveren. De mening van onze cliënten en de kaders van de wetten en de verschillende kwaliteitskaders (verpleeghuis, GRZ en palliatieve zorg) geven ons daarin houvast. Om aan te tonen dat we kwaliteit leveren, zijn we HKZ- en PREZO-gecertificeerd.

Pijlers kwaliteitsbeleid

Om doeltreffend en doelmatig zorg te kunnen bieden, hanteert Norschoten het kwaliteitssysteem HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Daarnaast heeft Norschoten, vanuit een behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling gekozen voor de presentiebenadering en de uitgangspunten van positieve gezondheid. Een benadering van cliënt, bezoeker en collega, die recht doet aan het specifieke van de zorgsector waarbij de kwaliteit van leven en het werken vanuit de relatie voorop staan. Ook is Norschoten aangesloten bij Zorgkaart Nederland, een digitaal platform voor cliëntervaringen.

Kwaliteitssysteem HKZ

Het HKZ-certificatieschema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (2019) is een methode die wordt gebruikt om de kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De activiteiten die in dit kader worden ontplooid, moeten op hun beurt ook weer goed op elkaar zijn afgestemd. Norschoten is al sinds 2002 gecertificeerd volgens het HKZ-kwaliteitssysteem. Onderdelen van dit systeem zijn:

  • een structurele managementbeoordeling van het kwaliteitsbeleid en het functioneren daarvan
  • het houden van interne en externe audits.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is per 1 januari 2017 van kracht geworden. Dit kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor Norschoten is iedereen waardevol en dat is zichtbaar in wat wij doen. Een goede relatie met onze cliënten is voor ons het allerbelangrijkste.

Het kwaliteitskader beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren.

Kwaliteitshuis Norschotendoet.nl

Norschoten heeft hiervoor het kwaliteitshuis ‘Norschoten doet’ (zie www.norschotendoet.nl) gemaakt. Hier publiceren wij jaarlijks onze plannen en ook leggen we hier verantwoording af via het kwaliteitsjaarverslag

Wat ervaren cliënten

Om te weten wat er speelt en leeft zijn de zorgmedewerkers in gesprek met cliënten en familie. Formeel in MDO, netwerkberaad etc. maar ook informeel, tijdens koffiemomentjes en dergelijke.

Netwerkberaad

U voelt zich thuis bij ons. Uw naasten blijven betrokken bij u, waar u ook woont: in of buiten Norschoten. Via het netwerkberaad bespreken we een aantal keren per jaar met u en uw naasten wat nodig is om uw eigen leven te leiden. Met zorg, welzijn en behandeling die aansluit bij uw leefstijl en levenswijze. We werken samen zodat u uw leven leeft, zoals u dat wenst.

Cliëntervaringsmeting

Familie kan meelezen in het cliëntdossier via CAREN (mits hier toestemming voor is gegeven door de cliënt). Daarnaast doen we organisatiebreed eenmaal per jaar een cliëntervaringsmeting.  Om de kwaliteit te blijven verbeteren worden de resultaten hiervan met de teams en tijdens familiebijeenkomsten met elkaar besproken.

Zorgkaart Nederland

Wat theForc is voor de horeca, is Zorgkaart Nederland.nl voor de zorg. Norschoten hecht veel waarde aan uw mening. Daarom zijn wij aangesloten bij Zorgkaart Nederland. U kunt daar onze organisatie een rapportcijfer geven op verschillende punten, zoals accommodatie, medewerkers, luisteren en afspraken. Wij willen namelijk goede zorg leveren. En u bent degene die kan beoordelen of wij dat waarmaken.

Ga naar ZorgkaartNederland om uw waardering te geven.

Snel naar

Contact met Norschoten

Pak op die telefoon

Ieder mens is anders en vraagt daarom om zorg op maat. Wat past bij u? Neem daarvoor contact op met het informatiepunt van Norschoten. Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over wonen, indicaties en zorgprofielen. Of meld u aan voor een rondleiding.

Op werkdagen bereikbaar via ons telefoonnummer 0342-40 40 00. Weekend, of avond? Stuur ons dan een mailtje.