Samen zijn wij Norschoten

Als je zoals wij een frisse wind wil laten waaien door de ouderenzorg, dan laat je cliënten, medewerkers en vrijwilligers volop meedenken. Want wie kan er beter adviseren dan degene die zorg verleent of zorg ontvangt?

Raad van toezicht, raad van bestuur en directie

Norschoten is een stichting met een raad van toezicht, een (eenhoofdige) raad van bestuur en een directie. De raad van bestuur leidt de organisatie. De directie ondersteunt de raad van bestuur daarbij. De raad van toezicht houdt toezicht op de aansturing en ontwikkeling van de organisatie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de aansturing en ontwikkeling van de organisatie. In ieder geval ziet ze toe op:

 • Gekozen strategie en daaraan verbonden risico’s
 • Realisatie van de doelstellingen
 • Functioneren van interne controlesystemen en risicobeheersing
 • Financiële verslaglegging
 • Naleving van wet- en regelgeving

Hiervoor heeft de raad van toezicht intensief contact met de raad van bestuur en – indien nodig – met andere mensen uit de organisatie. Via de bestuurssecretaresse kunnen Norschoten-medewerkers ook zelf contact zoeken met leden van de raad. Wie behoefte heeft aan een vertrouwelijk (en dus rechtstreeks) contact met de raad van toezicht, kan mailen naar raadvantoezicht@norschoten.nl. Dit mailadres is alleen voor de leden van de raad van toezicht toegankelijk.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • De heer G.J. van den Enden (voorzitter
 • Mevrouw drs. E.J. Marskamp – van Twillert (vicevoorzitter)
 • Mevrouw mr. M.A. Vermeer – Hordijk (secretaris)
 • Mevrouw dr. M.C. de Korte – Verhoef
 • De heer J.L. Geurts
 • De heer C.G. Konijnenburg AA
 • De heer J. Voorberg

Toezichtvisie
De raad van toezicht heeft een kader geformuleerd van haar visie op toezichthouden op Norschoten. Deze toezichtvisie kunt u hier downloaden.

 

Raad van bestuur

De (eenhoofdige) raad van bestuur leidt de organisatie. Ze is eindverantwoordelijk voor de gekozen strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van de organisatie. De directie ondersteunt de raad van bestuur hierin.
De raad van bestuur is mevrouw mr. drs. K.M. Breuker.

Directie

De directie ondersteunt de raad van bestuur bij het leiden van de organisatie. Elk directielid heeft een eigen portefeuille. De directie bestaat uit de volgende personen:

 

 • Mevrouw J. van de Werfhorst, directeur zorg en welzijn
 • Mevrouw T. de Rek, directeur

Medezeggenschap

De zorgmedewerkers en vrijwilligers overleggen al veel met de cliënten in de praktijk van alledag. Daarnaast hebben we vier formele medezeggenschapsraden. Deze betrekken we bij de plannen en ontwikkelingen binnen Norschoten. Zo komen we samen tot de beste zorg- en dienstverlening.

Cliëntenraad

Cliënten en hun naasten vormen de cliëntenraad. Elk lid is gekoppeld aan een of meerdere locaties van Norschoten. De cliëntenraad maakt ook gebruik van ambassadeurs, zij zijn de ogen en oren van een locatie. De ambassadeurs zijn het aanspreekpunt voor de cliënten en vertegenwoordigers en kunnen de cliëntenraad informeren over specifieke ontwikkelingen daar. Op deze manier is de cliëntenraad nog meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de locaties. Zo houden ze samen voeling met wat er over de volle breedte van Norschoten bij de cliënten leeft.

De cliëntenraad adviseert gevraagd of ongevraagd over onder andere:

 • Kwaliteit van zorg
 • Besteding van middelen
 • Informatieverstrekking aan toekomstige cliënten
 • Belangrijke organisatiewijzigingen
 • Omgang met privacy
 • Cliëntdossier

Individuele issues van cliënten komen niet bij de cliëntenraad. Daarvoor heeft Norschoten een aparte klachtenprocedure. Nieuwsgierig naar de actie- en besluitenlijsten van de cliëntenraad, dan kunt u die opvragen bij de ambtelijk secretaris.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad?

Wie interesse heeft om in de cliëntenraad mee te praten, kan contact opnemen met de ambtelijk secretaris:

Ondernemingsraad

Van hart tot hart werken in een sterke, gezonde organisatie waar de cliënt centraal staat. Dat doel streeft de ondernemingsraad (OR) na. Voor medewerkers in zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden en met goede arbeidsvoorwaarden. Daarbij houdt de ondernemingsraad ook het organisatiebelang in het oog. De OR gaat de verbinding aan met medewerkers, de bestuurder en andere raden. Met een vernieuwende, frisse blik op medezeggenschap.

Vrijwilligersraad

Wat zouden we zijn zonder de ruim 500 vrijwilligers die hier rondlopen? Ze staan klaar om met u een spelletje te doen, te wandelen of gewoon een praatje te maken. Ook ondersteunen ze onze medewerkers met allerlei klusjes.

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk. Daarom hebben we een vrijwilligersraad opgericht. Deze heeft adviesrecht over onder andere:

 • begeleiding en scholing van vrijwilligers
 • attentiebeleid
 • vrijwilligerstevredenheidsonderzoek
 • vrijwilligersbeleid
 • vrijwilligerswerk dat ook het werk van de professional raakt
 • benoeming van de coördinator informele zorg.

Heeft u een vraag voor de vrijwilligersraad? Dan kunt u contact opnemen met Rita Kuipers, voorzitter vrijwilligersraad, e-mail: ritakuipers@gmail.com

Professionele adviesraad

Deze frisdenkers professionaliseren de zorg binnen Norschoten. De leden van professionele adviesraad komen uit diverse disciplines en hebben jarenlange ervaring en expertise opgebouwd. Vanuit die kennis adviseren zij gevraagd en ongevraagd vanuit meerdere invalshoeken de raad van bestuur en het management.

Doelen van de professionele adviesraad:

 • Continu verbeteren van de zorg aan cliënten.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en kunde.

Strategische koers

‘Norschoten beweegt. En hoe!’ Norschoten heeft alles in huis om van toegevoegde waarde te zijn in de ouderenzorg en wil het verschil maken. Met een frisse wind, van hart tot hart. Met vertrouwen, verbinding en vakmanschap rondom de cliënten en met eigenaarschap van de medewerkers. Lees hier hoe wij de koers voor de komende jaren hebben uitgezet.

Jaarbeeld en jaarverantwoording

De best mogelijke, toekomstbestendige ouderenzorg bieden, herkenbaar vanuit onze christelijke identiteit. Voor nu en later. Daarom draait alles wat wij doen bij Norschoten. Onze mensen zijn er goed in. Zo ervaren en waarderen onze cliënten dat. Het jubileumjaar 2023 beleefden we als een topsportjaar. Met veel estafettes, uitdagingen én met door teamspirit bereikte resultaten waar cliënten, medewerkers en informele zorg/- mantelzorgers wel bij varen. Het jaarbeeld laat het allemaal zien. Bekijk voor meer informatie de jaarverantwoording met bijlagen inclusief controle verklaring.

ANBI

Norschoten heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn, maar ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing.

ANBI-gegevens Norschoten

Naam: Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 8053.31.244

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

Grote ANBI’s, zoals Norschoten, moeten gegevens publiceren op hun website met een standaardformulier. Hierin staan kerngegevens en linkjes naar het strategisch plan, jaarverantwoording, jaarrekening en jaarverslag. Dit zijn de standaardformulieren van Norschoten:

 • Download hier het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2023
 • Download hier het strategisch plan van Norschoten
 • Download hier de jaarverantwoording 2023 van Norschoten
 • Download hier de jaarrekening en bestuursverslag 2022 van
  Norschoten
 • Download hier de jaarrekening en jaarverslag 2021 van Norschoten

Snel naar