Verpleegzorg

Verpleegzorg leveren wij in diverse vormen:

Vanuit Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Dagbehandeling
  Dagbehandeling kan worden geboden als de cliënt nog thuis woont. De ervaring leert dat daarmee gemiddeld een verhuizing naar Norschoten met drie jaar wordt uitgesteld. Dagbehandeling bieden wij aan verschillende doelgroepen: clienten met somatische aandoening en/of met psychogeriatrische aandoening.
 • Zorg in natura (ZIN)
  Cliënt verhuist naar een locatie van Norschoten. De zorg is inclusief verblijf. De cliënt heeft geen regie meer nodig voor het voeren van een huishouding.
 • Volledig Pakket Thuis (VPT)
  De inhoud van VPT is het bieden van zorg, welzijn met behandeling aan huis volgens de Wlz-indicatie. Door de regie meer bij de cliënt te houden en aan te sluiten bij het sociale netwerk van de cliënt, wordt verpleegzorg aanvullend geboden in de eigen thuissituatie met gebruikmaking van de eigen sociale omgeving. De inzet is om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden zodat de cliënt en zijn netwerk zoveel mogelijk participeren om de eigen leefstijl te behouden.Om recht te doen aan diens keus als  de cliënt kiest voor wonen met VPT, is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over diens wensen aanzien van het huishouden, de zorg en behandeling, en van welke diensten hij/zij gebruik wenst te maken. Belangrijk is ook dat deze afspraken worden vastgelegd.Als uitgangspunt kiest Norschoten voor een open gesprek met cliënt/familie en het luisteren naar vragen en wensen in het VPT. Vervolgens bekijken we samen naar de mogelijkheden om dit te realiseren. Wat kunnen anderen, zoals familie,het bestaande netwerk blijven uitvoeren en of waar zou een vrijwilliger ingezet kunnen worden. Pas daarna wordt de behoefte aan zorg, en begeleiding  ingevuld en worden mogelijkheden en grenzen bekeken op basis van het zorgzwaartpakket (ZZP). De ZZP is de basis van wat er aan zorg (in tijd) gegeven kan worden.
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Norschoten biedt zowel via zorg in natura als via het persoonsgebonden budget onderdelen vanuit het modulair pakket thuis. De nadruk zal liggen op dagbesteding ( begeleiding groep), maar ook op verpleging, verzorging en begeleiding. Op het gebied van huishoudelijke zorg wordt samengewerkt met de thuiszorg.
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
  Norschoten biedt zorg via het persoonsgebonden budget. De nadruk zal liggen op dagbesteding ( begeleiding groep), maar ook op verpleging, verzorging en begeleiding. Op het egbied van huishoudelijke zorg wordt samengewerkt met de thuiszorg.
  Het pgb wordt vaker ingezet bij overbruggingszorg zodat zoveel mogelijk op maat zorg voor de duur van maximaal een half jaar vormgegeven kan worden.

Vanuit Wlz en zonder Wlz -indicatie

 • Palliatieve zorg
  Cliënten ontvangen zorg in hun laatste levensfase zoveel mogelijk waar zij al wonen. Wanneer dit niet meer mogelijk is, heeft Norschoten een hospice ter beschikking. De hospice is beschikbaar voor cliënten met een Wlz-indicatie die thuis wonen (buiten Norschoten) en voor cliënten zonder Wlz-indicatie. (subsidieregeling)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Geriatrische revalidatiezorg
  Na opname in een ziekenhuis is het mogelijk tijdelijk bij Norschoten te revalideren. het doel is om naar huis terug te keren, niet zijnde een verpleeginstelling. Norschoten biedt vijf zorgpaden:
  – cva
  – electieve orthopedie
  – trauma
  – amputatie
  – overig
  Norschoten is gespecialiseerd in observatie, complexe verpleegkundige zorg en cognitieve problemen.Norschoten en Zorggroep Charim (Veendendaal) werken samen als het gaat om revalidatiezorg. Met als doel om kwalitatieve revalidatiezorg dicht bij huis aan te bieden. We delen onze deskundigheid en wij zoeken een revalidatietraject dat past bij de cliënt. Ieder behandeltraject is dus op maat gesneden.
 • Eerstelijnszorg
  Norschoten biedt voor de volgende disciplines eerstelijnszorg aan:
  – fysiotherapie
  – diëtetiek
  – ergotherapie
  _-logopedie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Dagopvang extra/dagbesteding extra

Zowel WLz. Wmo, en ZVW en subisidieregeling

 • Logeren
  Logeren bij Norschoten is op meerdere locaties mogelijk en wordt bekostigd vanuit:
  – Wet op langdurige zorg (Wlz):
  bij ziekte of als vervanging van mantelzorger. Bij pgb mpt en vpt in de wijk is logeren mogelijk gedurende maximaal 104 dagen per jaar. In deze gevallen wordt door Norschoten bij vpt een aanvullende wooncomponent aangevraagd.

  –  Wet op maatschappelijke ondersteuning
  (Wmo):
  ter ondersteuning van mantelzorger– Zorgverzekeringswet (Zvw):
  als verpleegkundige deskundigheid nodig is.– subsidieregeling  tijdelijk eerstelijnsverblijf
  – particulier

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.