Zorg aan huis

Diverse vormen van zorg aan huis

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) en wilt u thuis blijven wonen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de benodigde alarmering, toezicht/privacy, samenwerking met uw sociaal netwerk, arbeidsomstandigheden, veiligheid et cetera.

Varianten Wlz-zorg voor zorg aan huis

Het is mogelijk om in allerlei vormen zorg aan huis te organiseren. Enkele noemen wij hier:

  • U blijft wonen waar u woont in de wijk
    Geplande zorg wordt afgesproken en op afroep wordt hulp geboden voor urgente zorg. Daarbij kunt u gebruik maken van dagbesteding in een locatie van Norschoten (verspreid in Barneveld, Lunteren, Scherpenzeel, Garderen, Putten). U kunt ook tijdelijk logeren binnen Norschoten. Hierbij denken we aan situaties zoals de noodzaak tot tijdelijk intensievere zorg of bijvoorbeeld de tijdelijke afwezigheid van de partner.
  • U verhuist naar een geclusterde woonvorm (VPT)
    U woont dan zelfstandig en ontvangt zorg aan huis. Dit is een vorm van beschut wonen door de aanwezigheid van de verzorging. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van dagbesteding binnen de geclusterde woonvorm, maar mogelijk ook daarbuiten. De locaties in Putten en Elspeet bieden deze woonvorm. Lees hier meer over Volledig Pakket Thuis (VPT).

Meerdere financieringsvormen

Er zijn meerdere financieringsvormen voor de bovengenoemde varianten. Het verschil ligt in de werkgeversrol en in de inhoud van de verschillende pakketten. Het grootste onderscheid daarbij is dat de financiering gericht is op de verpleegzorg. Het wonen is gescheiden en blijft uw verantwoordelijkheid. De vormen zijn:

  • Volledig pakket thuis (VPT) – geen werkgeversrol; b. de geclusterde woonvorm wordt alleen via VPT aangeboden
  • Modulair pakket thuis (MPT) met en zonder behandeling – de werkgeversrol ligt voor een deel bij u
  • Persoonsgebouden budget (PGB) – u heeft de volledige werkgeversrol.

De huisarts en de Specialist Ouderengeneeskunde

Wanneer u thuis woont, is de huisarts de hoofdbehandelaar. Dit geldt voor het PGB en het MPT wanneer deze wordt afgenomen zonder behandeling. Wanneer behandeling wordt meegenomen bij het MPT en bij VPT is de specialist ouderengeneeskunde betrokken voor de aandoening waarvoor de indicatie is afgegeven. Op dit moment is de afspraak dat bij de geclusterde woonvormen de specialist ouderengeneeskunde uw huisarts wordt.

Eten en drinken

Wanneer u gebruik maakt van VPT dan wordt er gezorgd voor eten en drinken. Bij de overige vormen draagt u zelf zorg voor het eten en drinken.

Meer informatie?

Onze zorgconsulenten kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden. Bel hiervoor 0342-40 40 00.